اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 FAJI SALES


Want to be a fajer? Let's get started here
Any sales related questions should be sent here

 FAJI BILLING


Want to pay or you have paid us but have issues
All billing inclined matters should be sent here